Vedtægter for Nordsjællands Quiltelaug


§ 1. Foreningens navn
Nordsjællands Quiltelaug (NQ). Hjemstedet er Rudersdal Kommune. Foreningen er en lokalgruppe under Dansk Patchwork Forening.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er gensidig inspiration og socialt samvær om fælles interesse for patchwork, applikation og quiltning.
Desuden styrkes interessen for udbredelse af kendskab til håndværket, bl.a. ved afholdelse af kurser / workshops.

§ 3. Medlemskreds
Alle der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation kan optages som medlem i NQ. Medlemskabet er personligt.
Lokalemæssige hensyn kan sætte en maksimum grænse for antallet af medlemmer. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kassereren.

§ 4. Kontingent
Kontingentet forhøjes løbende og uden yderligere varsler med 25 kr. hvert 5 år, begyndende fra og med 1. januar 2025 hvor kontingentet stiger fra 275 kr. til 300 kr. årligt.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt på medlemsmødet i april måned og annonceres på foreningens hjemmeside senest 30 dage før.
Forslag til behandling under punkt 7, skal sendes til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes på mail revideret regnskab, oplysninger om kandidater til valg til bestyrelse og eventuelt indkomne forslag til punkt 5.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen og suppleant
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke er medlem af den siddende bestyrelse.
En lovligt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig, alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan enten stemmes ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal der skal vælges, skal der altid foretages skriftlig afstemning.
Kun medlemmer der har betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan stemme ved fuldmagt eller repræsenteres af et andet medlem.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De enkelte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Man kan ikke vælges mere end 3 gange i træk. Efter at have været ude 1 år kan man genopstille.
Der vælges en suppleant for 1 år. Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten den valgperiode som det oprindelige bestyrelsesmedlem var valgt til. Der vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år på generalforsamlingen.
Der skrives beslutningsreferat under generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og sendes til medlemmerne efter generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske om det til formanden. Anmodningen skal indeholde en dagsorden. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til den indsendte dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen og indkaldes med en dagsorden sendt på mail til alle medlemmer, senest 2 uger før afholdelse.

§ 7. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår starter 1. januar og slutter 31. december.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer. Det tilstræbes at mindst ét medlem af bestyrelsen bor i Rudersdal Kommune. Bestyrelsen leder foreningen og konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten indtræder hvis et medlem i utide udtræder permanent.
Kassereren fører foreningens regnskab og gør regnskabet klar til revision og efterfølgende udsendelse inden generalforsamlingen. Kassereren fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Foreningen hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen kan ikke optage lån. Kassereren kan egenhændigt disponere og håndtere økonomiske midler på vegne af foreningen med beløb op til 10.000 kr.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af udsendte dagsorden. Ændringer kan kun foretages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 11. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Opløsningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen 26. april 2019
Gitte Bang - Dirigent
Lene West Larsen - Referent